Diccionario de chino

Aquí podrás imprimir un diccionario básico de chino que te permitirá defenderte en tus viajes a China o al realizar cursos de chino en China. Para mostrar texto en chino necesitas tener instalada una fuente con caracteres chinos como MS Gothic, MS Mincho, MS Song o Arial Unicode MS:

NÚMEROS:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • 0
 • 零 / 〇
 • líng
 • 1
 • 2
 • èr
 • 3
 • sān
 • 4
 • 5
 • 6
 • liù
 • 7
 • 8
 • 9
 • jiǔ
 • 10
 • shí
 • 11
 • 十一
 • shí yī
 • 12
 • 十二
 • shí èr
 • 13
 • 十三
 • shí sān
 • 14
 • 十四
 • shí sì
 • 15
 • 十五
 • shí wǔ
 • 16
 • 十六
 • shí liù
 • 17
 • 十七
 • shí qī
 • 18
 • 十八
 • shí bā
 • 19
 • 十九
 • shí jiǔ
 • 20
 • 二十
 • èr shí
 • 21
 • 二十一
 • èr shí yī
 • 22
 • 二十二
 • èr shí èr
 • 30
 • 三十
 • sān shí
 • 40
 • 四十
 • sì shí
 • 50
 • 五十
 • wǔ shí
 • 60
 • 六十
 • liù shí
 • 70
 • 七十
 • qī shí
 • 80
 • 八十
 • bā shí
 • 90
 • 九十
 • jiǔ shí
 • 100
 • 一百
 • yībǎi
 • 101
 • 一百零一
 • yībǎilíngyī
 • 110
 • 一百一(十)
 • yībǎiyī(shí)
 • 111
 • 一百一十一
 • yībǎiyīshíyī
 • 120
 • 一百二十
 • yībǎi’èrshí
 • 130
 • 一百三十
 • yībǎisānshí
 • 200
 • 二百
 • èrbǎi
 • 300
 • 三百
 • sānbǎi
 • 400
 • 四百
 • sìbǎi
 • 999
 • 九百九十九
 • jiǔbǎijiǔshǐjiǔ
 • 1.000
 • 一千
 • yīqiān
 • 1.001
 • 一千零一
 • yīqiānlíngyī
 • 1.010
 • 一千零一十
 • yīqiānlíngshí
 • 1.100
 • 一千一百
 • yīqiānyībǎi
 • 10.000
 • 一万
 • yīwàn
 • 1.000.000
 • 一百万
 • yībǎiwàn
 • 100.000.000
 • 一亿
 • yīyì

ALFABETO:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • a
 • ā
 • b
 • bèi
 • c
 • ch
 • chē
 • d
 • e
 • é
 • f
 • 俄非
 • é fēi
 • g
 • hēi
 • h
 • 阿车
 • ā chē
 • i
 • j
 • 厚塔
 • hòu tǎ
 • k
 • l
 • 艾勒
 • ài lè
 • ll
 • 艾耶
 • ài yē
 • m
 • 艾么
 • ài me
 • n
 • 艾呢
 • ài ne
 • ñ:
 • >艾涅
 • ài niè
 • o
 • ó
 • p
 • pèi
 • q
 • r
 • 艾和
 • ài hé
 • s
 • 艾色
 • ài sè
 • t
 • u
 • v
 • 吴维
 • wú wéi
 • w
 • 吴维豆布勒
 • wú wéi dòu bù lè
 • x
 • 艾吉尺
 • ài jí chǐ
 • y
 • 伊列哈
 • yī liè hā
 • z
 • 舍塔
 • shè tǎ

EXPRESIONES BÁSICAS:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • disculpe, perdone…
 • 请问
 • Qĭng wèn…
 • hola
 • 你好
 • nĭ hăo
 • adiós
 • 再见
 • zài jiàn
 • ¿qué tal?
 • 怎么样 ?
 • Zĕnme yàng?
 • hasta luego
 • 回头见
 • huí toú jiàn
 • hasta mañana
 • 明天见
 • míng tiān jiàn
 • gracias
 • 谢谢
 • xièxie
 • de nada
 • 不客气
 • búkèqi
 • lo siento
 • 对不起
 • duì bu qĭ
 • no importa
 • 没关系 / 没事儿
 • méi guāxi / méi shìr
 • de acuerdo
 • 好 / 对 / 行
 • hăo / duì / xíng
 • no es correcto
 • 不对
 • bù duì
 • no está permitido
 • 不可以
 • bù kĕ yĭ
 • no se debe hacer
 • 不行
 • bù xíng
 • felicidades
 • 恭喜恭喜
 • gōngxĭ, gōngxĭ
 • ¡Feliz cumpleaños!
 • 生日快乐 !
 • Shēngrì kuàilè!
 • ¡Feliz Navidad!
 • 圣诞快乐 !
 • Shèngdàn kuàilè!
 • ¡Feliz Año Nuevo!
 • 新年好 !
 • Xīn nián hăo!
 • ¿cómo te llamas?
 • 你叫什么名字 ?
 • Nĭ jiào shénme míngzi?
 • me llamo…
 • 我叫…
 • Wŏ jiào…
 • ¿qué edad tienes?
 • 你几岁 ?
 • Nĭ jĭ suì?
 • ¿qué es esto?
 • 这是什么 ?
 • Zhè shì shénme?
 • ¿cuándo?
 • 什么时候 ?
 • Shénme shíhoù?
 • ¿qué dice?
 • 他说什么 ?
 • Tā shuō shénme?
 • ¿cómo se va a…
 • 怎么走 ?
 • Zĕnme zoŭ?
 • ¿qué ocurre?
 • 怎么回事儿 ?
 • Zĕnme huí shìr?
 • ¿qué te ocurre?
 • 怎么了 ?
 • Zĕnme le?
 • ¿dónde vas?
 • 你去哪儿 ?
 • Nĭ qù năr?
 • ¿dónde está él?
 • 他在哪儿 ?
 • Tā zài năr?
 • ¿qué quieres comprar?
 • 你想买什么 ?
 • Nĭ xiăg măi shénme?
 • ¿qué te gusta comer?
 • 你喜欢吃什么 ?
 • Nĭ xĭhuān chī shénme?
 • ¿qué día?
 • 哪天 ?
 • Nă tiān?
 • ¿qué año?
 • 哪年 ?
 • Nă nián?
 • ¿cómo se hace?
 • 怎么做 ?
 • Zĕnme zuò?
 • ¿de dónde eres?
 • 你是哪国人 ?
 • Nĭ shì nă guó rén?
 • soy español/a
 • 我是西班牙人
 • Wŏ shì Xībānyá rén
 • ¿cuánto cuesta?
 • 怎么卖 ? / 多少钱 ?
 • Zĕnme mài? / Duōshao qián?
 • ¿qué hora es?
 • 现在几点 ?
 • Xiànzài jĭ diăn?
 • ¿qué día es?
 • 今天几号 ?
 • Jīntiān jĭ hào?
 • ¡qué lástima!
 • 真遗憾 !
 • Zhēn yíhàn!
 • ¡qué pesado!
 • 真讨厌 !
 • Zhēn tăo yàn!
 • ¡qué mala suerte!
 • 真倒霉 !
 • Zhēn dăoméi!
 • ¡qué bien!
 • 棒极了 !
 • Bàng jí le!
 • ¡qué extraño!
 • 真奇怪 !
 • Zhēn qíguài!
 • ¡qué rabia!
 • 真气人 !
 • Zhēn qì rén!
 • ¡date prisa!
 • 快点儿 !
 • Kuài diănr!
 • hijo / hija
 • 儿子 / 女儿
 • ér zi / nǚ ‘ér
 • padres
 • 父母
 • fù mǔ
 • marido / esposa
 • >丈夫 / 妻子
 • zhàng fū / qī zi
 • abuelo / abuela
 • 爷爷 / 奶奶
 • yé ye / nǎi nāi
 • hermanos
 • 兄弟
 • xiōng dì

TRANSPORTE:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • alquiler de vehículos
 • レンタカー
 • rentak
 • carretera / calle
 • 马路
 • mǎ lù
 • carretera
 • 公路
 • gōng lù
 • coche
 • 轿车
 • jiào chē
 • motocicleta
 • 摩托车
 • mó tuō chē
 • bicicleta
 • 赛车
 • sài chē
 • multa
 • 罚金
 • fá jīn
 • pasaje / billete
 • piào
 • billete de ida y vuelta
 • 往返票
 • wǎng fǎn piào
 • autobús
 • 公共汽车
 • gōng gòng qì chē
 • metro
 • 地下铁道
 • dì xià tiě dào
 • tren
 • 列车 / 火车
 • liè chē / huǒ chē
 • tren expreso
 • 快车
 • kuài chē
 • tren directo
 • 直达车
 • zhí dá chē
 • tren nocturno
 • 晚车 / 夜车
 • wǎn chē / yè chē
 • reservar billetes
 • 预订火车票
 • yù dìng huǒ chē piào
 • litera
 • 卧铺
 • wò pù
 • coche cama
 • 卧车
 • wò chē
 • litera dura
 • 硬卧车
 • yìng wò chē
 • coche restaurante
 • 餐车
 • cān chē
 • azafata
 • 乘务员
 • chéng wù yuán
 • avión
 • 班机
 • bān jī
 • aeropuerto
 • 机场
 • jī chǎng
 • puerto
 • gǎng
 • barco
 • fǎng
 • camarote
 • cāng
 • retraso
 • 误点
 • wù diǎn

EN LA CIUDAD / TURISMO:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • norte
 • běi
 • sur
 • nán
 • este
 • dōng
 • oeste
 • 西
 • centro / China
 • zhōng
 • izquierda
 • zuǒ
 • derecha
 • yòu
 • delante
 • qián
 • detrás
 • hóu
 • color
 • 彩 / 色
 • cǎi / sè
 • blanco
 • 白 / 素
 • bái / sù
 • negro
 • 黑 / 黔 / 皂
 • hēi / qián / zào
 • amarillo
 • huáng
 • verde
 • 苍 / 绿
 • cāng / lǜ
 • azul
 • lán
 • marrón
 • 栗色 / 棕色
 • lì sè / zōng sè
 • rojo
 • 赤 / 丹
 • chì / dān
 • dorado
 • 金色
 • jīn sè
 • casas / edificios
 • 房屋
 • fáng wū
 • apartamento
 • 公寓
 • gōng yù
 • buzón
 • 信箱
 • xìn xiāng
 • oficina de correos
 • 邮电局
 • yóu diàn jú
 • turismo
 • 旅游
 • lǚ yóu
 • iglesia
 • 教会 / 教堂
 • jiào huì / jiào táng
 • parque / jardín
 • 园林
 • yuán lín
 • museo
 • 博物馆
 • bó wù guǎn
 • palacio
 • gōng
 • templo
 • 殿
 • diàn
 • embajada
 • 使馆 / 大使馆
 • shǐ guǎn / dà shǐ guǎn
 • pasaporte
 • 护照
 • hù zhào
 • policía
 • 警察
 • jǐng chá

EN EL HOTEL:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • hotel
 • 旅馆
 • lǚ guǎn
 • hotel/residencia
 • 宾馆
 • bīn guǎn
 • apartamento
 • 公寓
 • gōng yù
 • habitación
 • 房间
 • fáng jiān
 • comida y habitación
 • 膳宿
 • shàn sù
 • cama
 • chuáng
 • cama individual
 • 单人床
 • dān rén chuáng
 • cama de matrimonio
 • 双人床
 • shuāng rén chuáng
 • aire acondicionado
 • 冷气
 • lěng qì
 • escalera
 • 楼梯
 • lóu tī
 • ascensor
 • 电梯
 • diàn tī
 • garaje
 • 车库
 • chē kù
 • cerradura / candado
 • suǒ
 • llave
 • 钥匙
 • yào shí
 • desayuno
 • 早饭 / 早点 / 早餐
 • zǎo fan / zǎo dian / zǎo cān
 • comida
 • fàn
 • cena
 • 晚饭
 • wǎn fàn

EN EL MÉDICO:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • catarro / resfriado
 • 感冒
 • gǎn mào
 • diarrea
 • 腹泻
 • fù xiè
 • toser
 • 咳嗽
 • ké sòu
 • dolor de cabeza
 • 头痛
 • tóu tòng
 • médico
 • 大夫 / 医生
 • dài fū / yī shēng
 • accidente
 • 事故
 • shì gù
 • herida
 • 伤口
 • shāng kǒu
 • doler
 • téng
 • quemadura
 • 烧伤
 • shāo shāng
 • hospital
 • 医院
 • yī yuàn

EN EL RESTAURANTE:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • restaurante
 • 饭店 / 饭馆
 • fàn diàn / fàn guǎn
 • comedor
 • 餐厅
 • cān tīng
 • mesa
 • zhuō
 • tenedor
 • chā
 • cuchillo
 • dāo
 • cuchara
 • chí
 • palillos
 • 筷子
 • kuài zǐ
 • plato
 • pán
 • vaso
 • bēi
 • menú / carta
 • 菜单
 • cài dān
 • comida china
 • 中餐
 • zhōng cān
 • comida occidental
 • 西餐
 • xī cān
 • plato del día
 • 家常便饭
 • jiā cháng biàn fàn
 • carne
 • ròu
 • carne asada
 • 烤肉
 • kǎo ròu
 • carne de cerdo
 • 猪肉
 • zhū ròu
 • pescado / marisco
 • 鱼鲜
 • yú xiān
 • pescado ahumado
 • 熏鱼
 • xūn yú
 • huevos
 • dàn
 • aceite
 • yóu
 • vinagre
 • soja
 • 黄豆 / 大豆
 • huáng dòu / dà dòu
 • salsa de soja
 • 酱油
 • jiàng yóu
 • sal
 • 食盐
 • shí yán
 • pimienta
 • 胡椒
 • hú jiāo
 • patata
 • 马铃薯
 • mǎ líng shǔ
 • zanahoria
 • 胡萝卜
 • hú luó bō
 • espárrago
 • 芦笋
 • lú sěng
 • berenjena
 • 茄子
 • qié zǐ
 • tomate
 • 西红柿
 • xī hóng shì
 • lechuga
 • 莴苣
 • wō jù
 • cebolla
 • 洋葱
 • yáng cōng
 • maiz
 • 玉米
 • ù mǐ
 • guisantes
 • 豌豆
 • wān dòu
 • pepino
 • 黄瓜
 • huáng guā
 • ajo
 • 大蒜
 • dà suàn
 • espinacas
 • 菠菜
 • bō cài
 • jengibre
 • jiāng
 • remolacha
 • 甜菜
 • tián cài
 • lichi
 • 荔枝
 • lì zhī
 • sandía
 • 西瓜
 • xī guā
 • melón
 • 香瓜
 • xiāng guā
 • plátano
 • 香蕉
 • xiāng jiāo
 • coco
 • 椰子
 • yē zǐ
 • uva
 • 葡萄
 • pú táo
 • mango
 • 芒果
 • máng guǒ
 • manzana
 • 苹果
 • píng guǒ
 • piña
 • 菠萝
 • bō luó
 • fresa
 • 草莓
 • cǎo méi
 • pera
 • dátil
 • zǎo
 • albaricoque / almendra
 • xìng
 • fruta
 • 水果
 • shuǐ guǒ
 • azúcar
 • 糖 / 白糖
 • táng / bái táng
 • helado
 • 冷食
 • lěng shí
 • pastel / tarta
 • gāo
 • agua
 • shuǐ
 • cerveza
 • 啤酒
 • pí jiǔ
 • vino
 • jiǔ
 • hielo
 • bīng

ASTROLOGÍA CHINA:

 • ESPAÑOL
 • CHINO
 • PINYIN
 • tigre
 • conejo
 • dragón
 • lóng
 • serpiente
 • shé
 • caballo
 • cabra
 • yáng
 • mono
 • hóu
 • gallo
 • perro
 • gǒu
 • cerdo
 • zhū
 • rata
 • shǔ
 • búfalo
 • niú